نوآوری ها

امکان ثبت عملیات مالی بصورت ریالی و ارزی بطور همزمان (آرتیکلهای توام بدهکار و بستانکار ریالی و ارزی)

امکان تهیه گزارشات مالی دو زبانه فارسی و انگلیسی  بطور همزمان

امکان تهیه گزارشات مالی مقایسه ای دو ساله و سه ساله

امکان تهیه گزارشات تحلیل مالی اعم از آزمون نسبتها و تحلیل روندها

مکان تهیه و تولید انواع گزارشات مالی با فرمت دلخواه برجسب نیاز کاربران

امکان تهیه و ارسال انواع گزارشات مالی در قالب فرمتهای  XLS – PDF – DOC – JPG – HTML

امکان تهیه و ارسال انواع گزارشات مالی بصورت رایان نامه (Email)