• ۱-  دکتر محمدعلی مرادی                دکترای حسابداری – از دانشگاه تربیت مدرس تهران ، عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • ۲-  امیرمرادی                                   دانشجوی مقطع دکتری  حسابداری – دانشگاه شهیدبهشتی تهران
  • ۳-  احسان مرادی                            کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار – از دانشگاه  تهران
  • ۴-  الهام میرنژاد                               کارشناس ارشد حسابداری – از مرکزتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران
  • ۵-  احسان رفیق دوست                    کارشناس ارشد حسابداری
  •  ۶- سیران بهجتی                             کارشناس فناوری اطلاعات