بخش پشتیبانی عمومی، به منظور ارائه پشتیبانی و راهنمایی های کلی می باشد. به طوریکه

مربوط به یک محصول خاص نبوده و یا برای تمام محصولات، مشترک است.

پشتیبانی عمومی