سیستم خزانه داری و مدیریت پرداختها

متن توضیحات محصول

خلاصه اهم امکانات سیستم جامع خزانه داری راهبران سیستم :

 • امکان معرفی حسابهای مختلف بانکی ، صندوق و تنحواه
 • امکان تعریف انواع فرمتهای دسته چکهای بانکهای مختلف
 • امکان تحریر و چاپ خودکار اوراق چک اعم از متن چک و ته سوش
 • امکان تنظیم و چاپ خودکار فرمهای مختلف ازجمله درخواست پرداخت ، دستور پرداخت ، گواهی تحویل ، تاییدیه چک ، اعلام وصول چک و سایر فرمهای مشابه
 • امکان تعریف و تنظیم انواع فرمهای دریافت و پرداخت صندوق
 • امکان تعریف و تنظیم انواع فرمهای نماینده اسناد تنخواه و تفکیک خودکار مواد هزینه تنخواه
 • صدور خودکار اسناد حسابداری دريافت وجوه ، پرداخت وجوه ، واريزي . برداشتهای بانکي ، واگذاري چک ، برگشت چک ، ابطال چک و  انتقال وجوه بین حسابهای مختلف .
 • ارائه اطلاعات و گزارشات مختلف گردش عملیات و مانده هریک از حسابها و اشخاص
 •  اعلام هشدار نسبت به سررسید اسناد دریافتنی و یا پرداختنی در فواصل دلخواه
 • اعلام تراکنش های بانک ، صندوق و تنخواه بصورت پیامک به اشخاص مربوطه
 • ارائه انواع گزارشات و خروجی های سیستم به فرمتهای  اعم از تحت اکسل – ورد – تکست و غیره
 • امکان مرور ، رديابي و جستجوی هوشمند اطلاعات برحسب اقلام اطلاعاتی دلخواه ازجمله مبلغ – تاریخ – شماره – ذینفع – متعهد – شرح – تاریخ صدور – تاریخ سررسید و غیره
 • تنظیم گزارش کاردکس حسابهای وجوه نقد و خزانه.
 • گزارش چک هاي صادره – وارده – وصولی – برگشتی – ابطالی و غیره عهده حساب بانکي ، اسناد دريافتني ( چک اشخاص ) نزد صندوق ، اسناد دريافتني (چک اشخاص
 • امکان ثبت سقف اعتبار – مهلت تسویه و سوابق اعتباری اشخاص و مشتریان
 • امکان تعریف سقف مبلغ صندوق ، تنخواه و سایرحسابهای مرتبط
 • امکان تنظیم و کنترل بودجه نقدی پرداختها و دریافتهای نقدی