متن توضیحات محصول

امکانات کلی

خلاصه اهم امکانات سیستم جامع خزانه داری راهبران سیستم :

 • امکان معرفی حسابهای مختلف بانکی ، صندوق و تنحواه
 • امکان تعریف انواع فرمتهای دسته چکهای بانکهای مختلف
 • امکان تحریر و چاپ خودکار اوراق چک اعم از متن چک و ته سوش
 • امکان تنظیم و چاپ خودکار فرمهای مختلف ازجمله درخواست پرداخت ، دستور پرداخت ، گواهی تحویل ، تاییدیه چک ، اعلام وصول چک و سایر فرمهای مشابه
 • امکان تعریف و تنظیم انواع فرمهای دریافت و پرداخت صندوق
 • امکان تعریف و تنظیم انواع فرمهای نماینده اسناد تنخواه و تفکیک خودکار مواد هزینه تنخواه
 • صدور خودکار اسناد حسابداری دریافت وجوه ، پرداخت وجوه ، واریزی . برداشتهای بانکی ، واگذاری چک ، برگشت چک ، ابطال چک و  انتقال وجوه بین حسابهای مختلف .
 • ارائه اطلاعات و گزارشات مختلف گردش عملیات و مانده هریک از حسابها و اشخاص
 •  اعلام هشدار نسبت به سررسید اسناد دریافتنی و یا پرداختنی در فواصل دلخواه
 • اعلام تراکنش های بانک ، صندوق و تنخواه بصورت پیامک به اشخاص مربوطه
 • ارائه انواع گزارشات و خروجی های سیستم به فرمتهای  اعم از تحت اکسل – ورد – تکست و غیره
 • امکان مرور ، ردیابی و جستجوی هوشمند اطلاعات برحسب اقلام اطلاعاتی دلخواه ازجمله مبلغ – تاریخ – شماره – ذینفع – متعهد – شرح – تاریخ صدور – تاریخ سررسید و غیره
 • تنظیم گزارش کاردکس حسابهای وجوه نقد و خزانه.
 • گزارش چک های صادره – وارده – وصولی – برگشتی – ابطالی و غیره عهده حساب بانکی ، اسناد دریافتنی ( چک اشخاص ) نزد صندوق ، اسناد دریافتنی (چک اشخاص
 • امکان ثبت سقف اعتبار – مهلت تسویه و سوابق اعتباری اشخاص و مشتریان
 • امکان تعریف سقف مبلغ صندوق ، تنخواه و سایرحسابهای مرتبط
 • امکان تنظیم و کنترل بودجه نقدی پرداختها و دریافتهای نقدی
تغییرات نسخه ۲
 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و …).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به ۳۰۰۰ کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.