سیستم بودجه و اعتبارات

متن توضیحات محصول

 • خلاصه اهم امکانات نرم افزار سیستم جامع بودجه و اعتبارات راهبران سیستم :

  قابلیت انعطاف کافی جهت استفاده در سازمانهای بخش عمومی و یا موسسات خصوصی

  قابلیت استفاده جهت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای

  توانایی انطباق کافی با الگوهای بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی و استفاده همزمان هر دو شیوه کنترل بودجه ای

  امکان معرفی سطوح دلخواه برای تعریف طبقه بندی های بودجه ای مورد نظر

  امکان معرفی دلخواه برنامه‌ها – طرح ها – پروژه ها – فعالیت – فصول هزینه – مواد هزینه و جزء مواد

  امکان معرفی دلخواه مراکز هزینه – مراکز فعالیت – اهداف هزینه

  امکان ثبت ، کنترل و گزارش اعتبارات مصوب – اعتبارات تخصیص یافته – اعتبارات درخواست شده – اعتبارات دریافتی– اعتبارات تعهد شده – اعتبارات مصرف شده

  امکان ثبت تعهدات قطعی و تعهدات غیرقطعی از جمله هزینه های قطعی و تنخواه گردان – علی الحساب و پیش پرداخت

  امکان ثبت براورد اعتبارات لازم پیش بینی شده پروژه ها

  امکان تعدیل ، اصلاح و جابجایی اعتبارات و هزینه ها بین برنامه ها ، طرح ها ، پروژه ها ، فعالیتها و فصول مختلف

  امکان محاسبه هزینه سرانه و بهای تمام شده هر واحد فعالیت براساس اطلاعات بودجه ای

  امکان مقایسه بودجه و عملکرد و محاسبه انحرافات بودجه ای

  امکان تنظیم خودکار فرمهای تفریغ بودجه

  امکان ثبت اطلاعات متمم اول و متمم دوم و سوم بودجه

  امکان ثبت مفاد موافقت نامه های بودجه ای

  امکان تهیه و تنظیم خودکار گزارشات منابع و مصارف بودجه

  امکان مقایسه بودجه و عملکرد در ماهها و سالها مختلف با یکدیگر

  امکان نمایش و گزارش درصدی ارقام و عملکردهای بودجه ای

  امکان نمایش نموداری بودجه و عملکرد در سطوح مختلف

  ارتباط انلاین و یکپارچه با سیستم حسابداری