پشتیبانی سیستم جامع حسابداری و مدیریت مالی

به بخش پشتیبانی و آموزشی سیستم جامع حسابداری و مدیریت مالی راهبران سیستم، خوش آمـدید.

در این بخش شما میتوانید به فیلمهای آموزشی، راهنماهای کاربری، و سوالات متداول مربوطه دسترسی داشته باشید.

پشتیبانی سیستم جامع حسابداری و مدیریت مالی

کلیپ های آموزشی

نام کلیپ

نام کلیپ

نام کلیپ

سوالات متداول

جواب سوال اول

جواب سوال دوم

جواب سوال سوم

فایل های آموزشی

نام فایل

نام فایل

نام فایل